All Lectures

Ash Sheikh Minhaj (Furqani)
Ulpathpitiya Jumuah Masjid, Matala
Fri, 26 Jan 2018

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh M.I.M.Faris (Bakri)
Town Jumuah Masjid, Yatiyantota
Fri, 26 Jan 2018

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh A.H.M.Aashik (Rashady)
Henamulla Camp Jumuah Masjid - Madampitiya, Colombo 15
Fri, 26 Jan 2018

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Rafi Haniffa (Furqani)
Muhiyadeen Jumuah Masjid - Aluthkade, Colombo 12
Fri, 26 Jan 2018

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Lafeer Haneefa (Murshi)
Masjidun Noor Jumuah Masjid - Polwatte, Wellampitiya
Fri, 26 Jan 2018

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh M.Z.M Rameez (Zahri)
Abu Bakr Jumuah Masjid - Megoda Kolonnawa, Wellampitiya
Fri, 26 Jan 2018

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Salman (Thabligi)
Kollupitty Jumuah Masjid, Colombo 03
Fri, 19 Jan 2018

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Hassan Riyas (Abbasi)
Mallawapitty Jumuah Masjid, Kurunagala
Fri, 19 Jan 2018

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Thalha (Baari)
Hilru Jumuah Masjid, Kaluthara
Fri, 19 Jan 2018

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Abdul Wajid (Hafili)
Khairath Jumuah Masjid - Kudugala, Akurana
Fri, 19 Jan 2018

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil

Pages