All Lectures

Ash Sheikh Rafi Haniffa (Furqani)
Madrasathul Azhar Jumuah Masjid - Galagedara, Kandy
Fri, 30 Jun 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Abdus Salaam (Falahi)
Masjid Ut Thaqwa Jumuah Masjid - Kirulapana, Colombo 06
Fri, 30 Jun 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh A.R.Fawzoon (Hashimi)
Nagoya Port Masjid, Japan
Fri, 30 Jun 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh A.H.M.Aashik (Rashady)
Muhiyadeen Jumuah Masjid - Bambalapitiya, Colombo 04
Fri, 30 Jun 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Akram (Madani) BA (Hons)
Muhiyadeen Jumuah Masjid - Shoe Road, Colombo 13
Fri, 30 Jun 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh M.I.M.Faris (Bakri)
Abu Bakr Jumuah Masjid - Megoda Kolonnawa, Wellampitiya
Fri, 30 Jun 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Abdul Wajid (Hafili)
Masjidun Noor Jumuah Masjid - Moragolla, Ehaliyagoda
Fri, 30 Jun 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Asnavi (Rashady)
Masjidur Rahmath Jumuah Masjid - Sedhawatte, Wellampittiya
Fri, 30 Jun 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Mubarak (Noori)
Mohideen Jumuah Masjid, Eravur
Fri, 30 Jun 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Abdus Salaam (Falahi)
Kollupitty Jumuah Masjid, Colombo 03
Fri, 23 Jun 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil

Pages