All Lectures

Ash sheikh Faizal Mufti (Noori)
Muhiyadeen Jumuah Masjid - Aluthkade, Colombo 12
Fri, 03 Nov 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh A.R.Fawzoon (Hashimi)
Nagoya Port Masjid, Japan
Fri, 03 Nov 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh S.H.M.Faleel (Naleemi)
Kollupitty Jumuah Masjid, Colombo 03
Fri, 27 Oct 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Sheikh Sajid Umar
Masjid Ut Thaqwa Jumuah Masjid - Kirulapana, Colombo 06
Fri, 27 Oct 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • English
Ash Sheikh T.J.M.Omardeen (Rahmani)
Majma Ul Khairahth Jumuah Masjid - Nimal Road, Colombo 04
Fri, 27 Oct 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Murshid Mulaffar (Humaidy)
Jawatte Jumuah Masjid , Colombo 07
Fri, 27 Oct 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Umar Yoosuff
Al Hassan Jumuah Masjid - Low Bagathale, Colombo 03
Fri, 27 Oct 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • English
Ash Sheikh Riyaz Mufti (Rashady)
Al Jami Ul Alfar - Samman Kottu Jumuah Masjid (Red Masjid), Colombo 11
Fri, 27 Oct 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Rafi Haniffa (Furqani)
Town Jumuah Masjid, Welimada
Fri, 27 Oct 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Ilham Gafoor (Rashady)
Pallimulla Jumuah Masjid, Panadura
Fri, 27 Oct 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil

Pages