All Lectures at grand jumuah masjid, ninthavur

Ash Sheikh Abdullah Makie (Kashify)
Grand Jumuah Masjid, Ninthavur
Sun, 23 Mar 2014

Lecture Type: 

  • Special

Lecture Language: 

  • Tamil
Ash Sheikh A.R.Abdur Rahman Hafiz (Malahiri)
Grand Jumuah Masjid, Ninthavur
Fri, 17 Jan 2014

Lecture Type: 

  • Special

Lecture Language: 

  • Tamil
Special Lecture
Ash Sheikh Yoosuff Haneefa Mufti (Bin Noori)
Grand Jumuah Masjid, Ninthavur
Fri, 05 Oct 2012

Lecture Type: 

  • Special

Lecture Language: 

  • Tamil