All Lectures at gorakana jumuah masjid, panadura

Ash Sheikh Ikram (Deeni)
Gorakana Jumuah Masjid, Panadura
Fri, 23 Mar 2018

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh A.R.Fairooz (Usvi)
Gorakana Jumuah Masjid, Panadura
Fri, 05 Jan 2018

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Urdu
Ash Sheikh Hassan Riyas (Abbasi)
Gorakana Jumuah Masjid, Panadura
Fri, 15 Dec 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Abdul Wajid (Hafili)
Gorakana Jumuah Masjid, Panadura
Fri, 08 Dec 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh A.H.M.Aashik (Rashady)
Gorakana Jumuah Masjid, Panadura
Fri, 18 Aug 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh A.H.M.Aashik (Rashady)
Gorakana Jumuah Masjid, Panadura
Fri, 23 Sep 2016

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Ilham Gafoor (Rashady)
Gorakana Jumuah Masjid, Panadura
Fri, 02 Sep 2016

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Abdul Khaliq (Deobandi)
Gorakana Jumuah Masjid, Panadura
Fri, 21 Aug 2015

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Ilham Gafoor (Rashady)
Gorakana Jumuah Masjid, Panadura
Fri, 05 Jun 2015

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Azeem Mufthi (Deeni)
Gorakana Jumuah Masjid, Panadura
Fri, 29 May 2015

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil

Pages