Lectures by ash sheikh ruzaik ismeth (islami)

Ash Sheikh Ruzaik Ismeth (Islami)
Diniya Jumuah Masjid, Ali Waththa - Mattakuliya, Colombo 15
Fri, 17 Feb 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Ruzaik Ismeth (Islami)
Nooraniya Jumuah Masjid, Rajagiriya
Fri, 20 Jan 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • English
Ash Sheikh Ruzaik Ismeth (Islami)
Al Hassan Jumuah Masjid - Low Bagathale, Colombo 03
Fri, 01 Jul 2016

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • English
Ash Sheikh Ruzaik Ismeth (Islami)
Madampitiya Jumuah Masjid, Colombo 15
Fri, 22 Apr 2016

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • English
Ash Sheikh Ruzaik Ismeth (Islami)
Al Hassan Jumuah Masjid - Low Bagathale, Colombo 03
Fri, 01 Apr 2016

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • English
Ash Sheikh Ruzaik Ismeth (Islami)
Al Hassan Jumuah Masjid - Low Bagathale, Colombo 03
Fri, 04 Mar 2016

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • English
Ash Sheikh Ruzaik Ismeth (Islami)
Al Hassan Jumuah Masjid - Low Bagathale, Colombo 03
Fri, 01 Jan 2016

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • English
Ash Sheikh Ruzaik Ismeth (Islami)
Al Hassan Jumuah Masjid - Low Bagathale, Colombo 03
Fri, 04 Dec 2015

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • English
Ash Sheikh Ruzaik Ismeth (Islami)
Al Hassan Jumuah Masjid - Low Bagathale, Colombo 03
Fri, 02 Oct 2015

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • English
Ash Sheikh Ruzaik Ismeth (Islami)
Boralasgamuwa Jumuah Masjid, Boralasgamuwa
Fri, 25 Sep 2015

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • English
 • Tamil

Pages