All Lectures

Ash Sheikh M.I.M.Faris (Bakri)
Mohideen Grand Jumuah Masjid, Kalpitiya
Fri, 12 Jan 2018

Lecture Type: 

 • Special

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Ilham Gafoor (Rashady)
Majma Ul Khairahth Jumuah Masjid - Nimal Road, Colombo 04
Fri, 12 Jan 2018

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Abdul Wajid (Hafili)
Abu Bakr Jumuah Masjid - Megoda Kolonnawa, Wellampitiya
Fri, 12 Jan 2018

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh M.I.M.Faris (Bakri)
Mohideen Grand Jumuah Masjid, Kalpitiya
Fri, 12 Jan 2018

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh M.A.M.Anfas Mufti (Deobandi)
Muhiyadeen Jumuah Masjid - Aluthkade, Colombo 12
Fri, 12 Jan 2018

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh A.H.M.Aashik (Rashady)
Masjidul Munawwara Jumuah Masjid - Maligawatte, Colombo 10
Fri, 12 Jan 2018

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh A.R.Fawzoon (Hashimi)
Nagoya Port Jumuah Masjid - Nagoya, Japan
Fri, 12 Jan 2018

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Akram (Manari)
Rathmalana Jumuah Masjid (1st Lane), Rathmalana
Fri, 12 Jan 2018

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Yoosuff Haneefa Mufti (Bin Noori)
Kollupitty Jumuah Masjid, Colombo 03
Fri, 05 Jan 2018

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh M.I.M.Rizwe Mufti (Bin Noori)
Al Jami Ul Alfar - Samman Kottu Jumuah Masjid (Red Masjid), Colombo 11
Fri, 05 Jan 2018

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil

Pages