All Lectures

Ash Sheikh Abdus Salaam (Falahi)
Al Jami Ul Alfar - Samman Kottu Jumuah Masjid (Red Masjid), Colombo 11
Fri, 22 Sep 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Mukshith Ahamed (Al Fasi)
Muhiyadeen Jumuah Masjid - Aluthkade, Colombo 12
Fri, 15 Sep 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Irfan Mubeen (Rahmani)
Muhiyadeen Jumuah Masjid - Aluthkade, Colombo 12
Fri, 22 Sep 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Yehya (Falahi)
Masjid Ut Thaqwa Jumuah Masjid - Kirulapana, Colombo 06
Fri, 22 Sep 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh A.H.M.Aashik (Rashady)
Town Jumuah Masjid , Bandarawela
Fri, 22 Sep 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Yoosuff Haneefa Mufti (Bin Noori)
New Jumuah Masjid, Akkaraipattu
Fri, 22 Sep 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh A.R.Fawzoon (Hashimi)
Nagoya Port Masjid, Japan
Fri, 22 Sep 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Insaaf Haneefa (Furqani)
Majma Ul Khairahth Jumuah Masjid - Nimal Road, Colombo 04
Fri, 22 Sep 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Rafi Haniffa (Furqani)
Maradana Sinna Palli, Colombo 10
Fri, 22 Sep 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Mubarak (Noori)
Jumuah Masjid, Maggona
Fri, 22 Sep 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil

Pages