All Lectures

Ash Sheikh Yusri Ahsan (Hashimi)
Akbar Town Grand Jumuah Masjid - Hunupitiya, Wattala
Fri, 29 Sep 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
படைத்தவனைப் பற்றி விளங்குங்கள்
Ash Sheikh A.I.Mubarak (Noori)
Viyangala Jummah Masjid, Mathugama
Fri, 29 Sep 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Abdul Wajid (Hafili)
Mohideen Thaqqiya Jumuah Masjid (Kandauda) - Mattakkuliya, Colombo 15
Fri, 29 Sep 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh M.I.M.Faris (Bakri)
Jummah Masjid,Kalpitiya
Fri, 29 Sep 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Haidar Ali Mufti (Deeni)
Abu Bakr Jumuah Masjid - Megoda Kolonnawa, Wellampitiya
Fri, 29 Sep 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh A.C.Agar Muhammed (Naleemi)
Kollupitty Jumuah Masjid, Colombo 03
Fri, 22 Sep 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Arkam (Hasani)
Jumuah Masjid, Kattankudy
Thu, 21 Sep 2017

Lecture Type: 

 • Special

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Amjad Mufthi (Haamidi)
Masjidul Rahma Jumuah Masjid - Megoda Kolonnawa, Wellampitiya
Fri, 22 Sep 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Arkam (Hasani)
Deeniya Arabic College, Kattankudy
Sun, 24 Sep 2017

Lecture Type: 

 • Special

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Sukurdeen (Ihsani)
Jumuah Masjid, Gothatuwa
Fri, 22 Sep 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil

Pages