All Lectures

Ash Sheikh Ilham Gafoor (Rashady)
Majma Ul Khairahth Jumuah Masjid - Nimal Road, Colombo 04
Fri, 11 Aug 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Jabir (Ihsani)
Jumuah Masjid, Gothatuwa
Fri, 11 Aug 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh M.A.M.Minhajudeen (Falahi)
Masjidur Rahmath Jumuah Masjid - Sedhawatte, Wellampittiya
Fri, 11 Aug 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Rafi Haniffa (Furqani)
Katukella Jumuah Masjid, Kandy
Fri, 11 Aug 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh A.R.Fawzoon (Hashimi)
Nagoya Port Masjid, Japan
Fri, 11 Aug 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Kaleel Ur Rahman (Salami)
Borella Jumuah Masjid, Colombo 08
Fri, 11 Aug 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Abdul Wajid (Hafili)
Masjidul Rahma Jumuah Masjid - Megoda Kolonnawa, Wellampitiya
Fri, 11 Aug 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh M.I.M.Faris (Bakri)
Town Jummah Masjid,Anuradhapura
Fri, 11 Aug 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh M.I.M.Faris (Bakri)
Zahira College, Anuradhapura
Fri, 11 Aug 2017

Lecture Type: 

 • Special

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Isfar (Khillri)
Abu Bakr Jumuah Masjid - Megoda Kolonnawa, Wellampitiya
Fri, 11 Aug 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil

Pages