All Lectures

Ash Sheikh Mubarak (Noori)
Jumuah Masjid, Hanwella
Fri, 31 Mar 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh M.I.M.Suhaib (Deeni)
Hilru Jumuah Masjid, Kaluthara
Fri, 31 Mar 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh M.Ilyas (Deeni)
Jumuah Masjid, Gothatuwa
Fri, 31 Mar 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh M.I.M.Rifai (Deeni)
Abu Bakr Jumuah Masjid - Megoda Kolonnawa, Wellampitiya
Fri, 31 Mar 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh A.C.Agar Muhammed (Naleemi)
Jawatte Jumuah Masjid , Colombo 07
Fri, 31 Mar 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Ilham Gafoor (Rashady)
Eluwila Jumuah Masjid (Wekada), Panadura
Fri, 31 Mar 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashady)
Grand Jumuah Masjid, Kaluthara
Fri, 31 Mar 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Rafi Haniffa (Furqani)
Grand Jumuah Masjid, Digana
Fri, 31 Mar 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Raamiz Razeen (Kashify)
Muhiyadeen Jumuah Masjid - Aluthkade, Colombo 12
Fri, 31 Mar 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh A.H.M.Aashik (Rashady)
Jaami Ul Falah Jumuah Masjid - Layards Broadway , Colombo 14
Fri, 31 Mar 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil

Pages