All Lectures

Ash Sheikh Abdullah Faiz (Rashady)
Masjid Ut Thaqwa Jumuah Masjid - Kirulapana, Colombo 06
Fri, 21 Jul 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Shiyam (Hashimi)
Masjidun Noor Jumuah Masjid - Kannamapitiy, Galle
Fri, 21 Jul 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Hassan Fareed (Bin Noori)
Borella Jumuah Masjid, Colombo 08
Fri, 21 Jul 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Uwais (Deeni)
Muhiyadeen Jumuah Masjid - Aluthkade, Colombo 12
Fri, 21 Jul 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Rafi Haniffa (Furqani)
Galaha Jumuah Masjid, Kandy
Fri, 21 Jul 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Arkam Nooramith
Hilru Jumuah Masjid, Kaluthara
Fri, 21 Jul 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Mubarak (Noori)
Grand Jumuah Masjid, Kaluthara
Fri, 21 Jul 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Asnavi (Rashady)
Masjidur Rahmath Jumuah Masjid - Sedhawatte, Wellampittiya
Fri, 21 Jul 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh A.H.M.Aashik (Rashady)
Uppukulam Jumuah Masjid, Mannar
Fri, 21 Jul 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh M.I.M.Faris (Bakri)
Gonawela Jumuah Masjid, Kelaniya
Fri, 21 Jul 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil

Pages