All Lectures

Ash Sheikh Fahim Mufti
Borella Jumuah Masjid, Colombo 08
Fri, 28 Apr 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Rafi Haniffa (Furqani)
Katugala Jumma Masjid, Kandy
Fri, 28 Apr 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Mubarak (Noori)
Aamilen Jumuah Masjid, Maggona
Fri, 28 Apr 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh A.H.M.Aashik (Rashady)
Mayura Place Jummah Masjid, Colombo 05
Fri, 28 Apr 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Imran Hassan (Nulari)
Jennath Jumuah Masjid, Rathnapura
Fri, 28 Apr 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Ilham Gafoor (Rashady)
Masjidun Noor Jumuah Masjid - Kannamapitiy, Galle
Fri, 28 Apr 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Riyaz (Baari)
Abu Bakr Jumuah Masjid - Megoda Kolonnawa, Wellampitiya
Fri, 28 Apr 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Ihsan (Rashady)
Masjidun Noor Jumuah Masjid - Polwatte, Wellampitiya
Fri, 28 Apr 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh M.I.M.Faris (Bakri)
Town Jummah Masjid,Anuradhapura
Fri, 28 Apr 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Ifham (Mawahibi)
Masjidul Rahma Jumuah Masjid - Megoda Kolonnawa, Wellampitiya
Fri, 28 Apr 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil

Pages