All Lectures

Ash Sheikh Riyaz Mufti (Rashady)
Majma Ul Khairahth Jumuah Masjid - Nimal Road, Colombo 04
Fri, 29 Apr 2011

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Abdul Khaliq (Deobandi)
Majma Ul Khairahth Jumuah Masjid - Nimal Road, Colombo 04
Fri, 11 Nov 2011

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Yoosuff Haneefa Mufti (Bin Noori)
Majma Ul Khairahth Jumuah Masjid - Nimal Road, Colombo 04
Fri, 28 Oct 2011

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Murshid Mulaffar (Humaidy)
Muhiyadeen Jumuah Masjid - Bambalapitiya, Colombo 04
Fri, 23 Dec 2011

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Hassan Fareed (Bin Noori)
Kollupitty Jumuah Masjid, Colombo 03
Fri, 15 Jul 2011

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Hassan Fareed (Bin Noori)
Kollupitty Jumuah Masjid, Colombo 03
Fri, 21 Oct 2011

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Muhammed (Umari)
Kollupitty Jumuah Masjid, Colombo 03
Fri, 23 Dec 2011

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh M.I.M.Rizwe Mufti (Bin Noori)
Fri, 10 Feb 2006

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh M.I.M.Rizwe Mufti (Bin Noori)
Fri, 10 Jun 2011

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh M.I.M.Rizwe Mufti (Bin Noori)
Fri, 11 Jan 2008

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil

Pages