All Lectures

Ash Sheikh Akram (Madani) BA (Hons)
Town Jumuah Masjid, Yatiyantota
Fri, 04 Aug 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Luthfan Mufti (Deeni)
Abu Bakr Jumuah Masjid - Megoda Kolonnawa, Wellampitiya
Fri, 04 Aug 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh M.I.M.Faris (Bakri)
Jumuah Masjid, Kolonnawa
Fri, 04 Aug 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Abdul Wajid (Hafili)
Jumuah Masjid, Gothatuwa
Fri, 04 Aug 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Salman (Thabligi)
Kollupitty Jumuah Masjid, Colombo 03
Fri, 28 Jul 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Yoosuff Haneefa Mufti (Bin Noori)
Majma Ul Khairahth Jumuah Masjid - Nimal Road, Colombo 04
Fri, 28 Jul 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Nusrath Ali (Baari)
Grand Jumuah Masjid, Dehiovita
Fri, 28 Jul 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
இஸ்லாத்தின் பார்வையில் கடன்.
Ash Sheikh Mubarak (Noori)
Mutwal Jumuah Masjid, Colombo 15
Fri, 28 Jul 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh M.I.M.Faris (Bakri)
Darus Salaam Jumuah Masjid - Zaras Garden , Wellampitiya
Fri, 28 Jul 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh A.R.Fawzoon (Hashimi)
Nagoya Port Masjid, Japan
Fri, 28 Jul 2017

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
 • Urdu

Pages