All Lectures

Ash Sheikh Shafreen (Haleemi)
Abu Bakr Jumuah Masjid - Megoda Kolonnawa, Wellampitiya
Fri, 23 Feb 2018

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh M.I.M.Faris (Bakri)
Kamachodai Jumuah Masjid, Negombo
Fri, 23 Feb 2018

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Abdul Azeez (Khilliri)
Hilru Jumuah Masjid, Kaluthara
Fri, 23 Feb 2018

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Ramalan Salih (Rahmani)
Masjidun Noor Jumuah Masjid - Polwatte, Wellampitiya
Fri, 23 Feb 2018

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Haidar Ali Mufti (Deeni)
Rahmath Jumuah Masjid, Sedawattha,, Wellampitiya
Fri, 23 Feb 2018

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Murshid Mulaffar (Humaidy)
Kollupitty Jumuah Masjid, Colombo 03
Fri, 16 Feb 2018

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Riyaz Mufti (Rashady)
Jawatte Jumuah Masjid , Colombo 07
Fri, 16 Feb 2018

Lecture Type: 

 • Jumuah
Ash Sheikh Hidayathullah Razeen (Rahmani)
Al Jami Ul Alfar - Samman Kottu Jumuah Masjid (Red Masjid), Colombo 11
Fri, 16 Feb 2018

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh A.H.M.Aashik (Rashady)
Jaami Ul Falah Jumuah Masjid - Layards Broadway , Colombo 14
Fri, 16 Feb 2018

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashady)
Majma Ul Khairahth Jumuah Masjid - Nimal Road, Colombo 04
Fri, 16 Feb 2018

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil

Pages