All Lectures

Ash Sheikh Abdul Wajid (Hafili)
Masjidul Hairath Jumuah Masjid - Aniwatte, Kandy
Fri, 02 Mar 2018

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh M.I.M.Suhaib (Deeni)
Kollupitty Jumuah Masjid, Colombo 03
Fri, 23 Feb 2018

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Yoosuff Haneefa Mufti (Bin Noori)
Majma Ul Khairahth Jumuah Masjid - Nimal Road, Colombo 04
Fri, 23 Feb 2018

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh M.I.M.Rifai (Deeni)
Muhiyadeen Jumuah Masjid - Aluthkade, Colombo 12
Fri, 23 Feb 2018

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Riyaz Mufti (Rashady)
Al Jami Ul Alfar - Samman Kottu Jumuah Masjid (Red Masjid), Colombo 11
Fri, 23 Feb 2018

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh S.H.M.Faleel (Naleemi)
Jawatte Jumuah Masjid , Colombo 07
Fri, 23 Feb 2018

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Razeen (Zahri)
Jabbar Jumuah Masjid, Gothatuwa
Fri, 23 Feb 2018

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Razeen (Zahri)
Jabbar Jumuah Masjid, Gothatuwa
Sat, 24 Feb 2018

Lecture Type: 

 • Special

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Ali Ahamed (Rashady)
Mohideen Jummah Masjid,Katugastota, Kandy.
Fri, 23 Feb 2018

Lecture Type: 

 • Jumuah

Lecture Language: 

 • Tamil
Ash Sheikh Yoosuff Haneefa Mufti (Bin Noori)
Jawatte Jumuah Masjid , Colombo 07
Fri, 23 Feb 2018

Lecture Type: 

 • Special

Lecture Language: 

 • Tamil

Pages